Algemene voorwaarden

1. Partijen

1. Sense to Connect B.V. : geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80994830, gevestigd te Arnhem aan de Overmaat 30 (6831AH), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Sense to Connect:
Website: www.sensetoconnect.nl;
Email: welkom@sensetoconnect.nl;
Telefoonnummer: 085-0027704
Btw-identificatienummer: NL861881709B01
3. Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen en/of diensten van Sense to Connect.
4. Consument: de Klant die natuurlijk persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen
5. Goed(eren): producten, in het bijzonder geurproducten, die Sense to Connect verkoopt.
6. De Installatie: het mechanisme voor verspreiding van geurproducten.

2. Toepasselijkheid

1. Sense to Connect verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Sense to Connect en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Sense to Connect bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod, overeenkomst en account

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte, weergegeven op de website of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Sense to Connect is aangegeven.
2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. De overeenkomst wordt derhalve uitdrukkelijk onder de opschortende en/of ontbindende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van Goederen aangegaan. Indien Sense to Connect een beroep moet doen op deze bepaling geeft dat de Klant geen recht op schadevergoeding.
3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, accijnzen, toeslagen en overige factoren.
4. Alle opgaven van Sense to Connect van getallen, maten, geur, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Sense to Connect.
5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Sense to Connect.
7. De overeenkomst komt tot stand:
Bestelling via de webshop: op het moment dat de Klant de bestelprocedure op de website van Sense to Connect correct heeft doorlopen en nadat de door Sense to Connect verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door de Klant opgegeven e-mailadres is aangekomen.
Bestelling anders dan via de webshop: nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Sense to Connect een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Sense to Connect, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
8. Het is niet toegestaan om inloggegevens van het account van de Klant aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het afnemen van aangeboden goederen en/of diensten. De Klant is verantwoordelijk voor elk
gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van de Klant, via het account van
de Klant wordt gebezigd. De Klant is verplicht om zijn inloggegevens vertrouwelijk en geheim te bewaren en al het onbevoegde gebruik van het account van de Klant zo spoedig mogelijk aan Sense to Connect te melden. De Klant vrijwaart Sense to Connect voor iedere schade van derden voortvloeiend uit het gebruik van het account van de Klant door derden.

4. Levering/Uitvoering van de overeenkomst

1. Sense to Connect behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de
verstrekte opdracht. De opdracht bestaat in beginsel uit het leveren van Scents-producten en/of het installeren van verspreidingsmachines. De opdracht bestaat derhalve niet uit een (medische) behandeling of advies. Sense to Connect verstrekt te allen tijde slechts een generale (niet op het individu toegespitste) aanbeveling ten aanzien van de door haar aangeboden geuren. Deze generale aanbeveling is een uitkomst van in algemeen erkende neurologische respons van een gemiddeld persoon naar aanleiding van het door de Klant beoogde ondersteunende effect op basis van een inventarisatie van Sense to Connect. Algemeen erkende neurologische respons van een gemiddeld persoon kunnen derhalve op een concreet persoon een andere of geen uitwerking hebben. Sense to Connect zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De producten van Sense to Connect hebben een ondersteunende functie op de gemoedstoestand en kunnen derhalve nimmer een bepaald resultaat of effect garanderen, de diensten van Sense to Connect worden derhalve uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Sense to Connect uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de daadwerkelijke neurologische respons of andere resultaten of effecten.
2. Sense to Connect zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Sense to Connect altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn voor nakoming dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Het staat Sense to Connect vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
5. Sense to Connect is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sense to Connect de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Sense to Connect niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sense to Connect een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

5. Verbintenissen van de Klant

1. De Klant stelt Sense to Connect in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Sense to Connect. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Op het door de Klant opgegeven afleveradres aanwezig zijn op de overeengekomen leverdatum;
Voor de uitvoering van werkzaamheden op locatie:
b) Er zorg voor dragen dat Sense to Connect tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;
c) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Klant;
d) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Sense to Connect behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
e) Het op een zodanige wijze inrichten van de werkplaats, in verband met de werkzaamheden ter plaatse, zodat Sense to Connect dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
f) Sense to Connect dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. De klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel;
g) Zich te weerhouden van het stellen van voorwaarden aan het betreden van het object en/of de ruimte waaraan of waarin de werkzaamheden door Sense to Connect worden verricht, waaronder voorwaarden omtrent kleding en te gebruiken materialen;
h) Er zorg voor dragen dat Sense to Connect beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant Sense to Connect hieromtrent tijdig te informeren. Sense to Connect is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.
3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Sense to Connect niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Klant te vergoeden.
4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sense to Connect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sense to Connect worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Sense to Connect zijn verstrekt, heeft Sense to Connect het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
5. Voorafgaand aan de uitvoering dient de Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Sense to Connect te verschaffen, zoals tekeningen, berekeningen en uitvoeringsvoorschriften. Sense to Connect zal deze naar haar beste weten beoordelen. Sense to Connect is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door de Klant.
6. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan/door de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.
7. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Sense to Connect en/of derden.
8. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten.
9. De Klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is de Klant aansprakelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de verkochte goederen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Sense to Connect verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende kosten en buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Sense to Connect tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met eigendomsvoorbehoud geleverde, Goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
4. Wanneer de Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Sense to Connect alle benodigde medewerking te verlenen waardoor Sense to Connect weer onbezwaard over de geleverde Goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Sense to Connect de goederen op kosten van de Klant retour te zenden.

7. Prijzen en betaling

1. Deze overeenkomst is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Indien betaling op factuur geschiedt, dient deze binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Sense to Connect is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Sense to Connect terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een – niet voor matiging vatbaar – bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sense to Connect is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen, Klant kan derhalve ook geen aanspraak maken op enig retentierecht.
5. Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder fiscale lasten, heffingen, grondstoffen- en materiaalprijzen, invoerrechten, vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot een 20% verlaging of verhoging van de kostprijs van Sense to Connect leidt, heeft Sense to Connect het recht de overeengekomen prijs gedurende de overeenkomst aan te passen.

8. Garantie en aansprakelijkheid

1. Goederen hebben een garantie van maximaal 12 maanden.
2. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit van de goederen. Wanneer de prestatie niet voldoet aan hetgeen op basis van de overeenkomst mocht worden verwacht, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 14 dagen na levering of nadat zij dit gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Sense to Connect hieromtrent te informeren.
3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Sense to Connect het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen of vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies afdoende is om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
4. Wanneer het gebrek is ontstaan buiten de garantieperiode, door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Sense to Connect omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding als bedoeld in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van het gebrek ligt bij de Klant.
5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt of niet is onderhouden. De Klant is verplicht om de installatie met gepaste zorg te behandelen en zij dient haar medewerkers en alle andere gebruikers van de installatie deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de gebruiksvoorschriften van de installatieproduct en/of de instructies van Sense to Connect. Deze gebruiksvoorschriften en instructies zijn zorgvuldig opgesteld respectievelijk verstrekt en hebben als doel om schade te voorkomen. In uitwerking hiervan kan Sense to Connect niet aansprakelijk worden gesteld op garantie of voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld.
7. Door verplaatsing van de installatie vervalt de garantie. Wanneer de Klant de installatie wenst te verplaatsen, bijvoorbeeld omdat zij gaat verhuizen, dient de Klant Sense to Connect hieromtrent tijdig te informeren. Voor behoudt van de garantie dienen deze handelingen door of namens Sense to Connect te worden verricht. De hiermee gemoeide kosten, arbeid en noodzakelijke hulpmiddelen, komen alsdan voor rekening van de Klant.
8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven door Sense to Connect verstrekt zij geen garantie omtrent de waarneming van de geuren. De daadwerkelijk waarneming is namelijk afhankelijk van de inhoud en omvang van de ruimte, eventuele andere aanwezige geuren of objecten, luchtventilatie(systemen), et cetera.
9. Sense to Connect waarschuwt de Klant dat goederen giftige stoffen kunnen bevatten. Het is derhalve verboden de goederen op de huid te gebruiken of te drinken.
10. Sense to Connect doet geen onderzoek naar individuele medische/lichamelijke of andere negatieve gevolgen voor een persoon bij waarneming van de geuren. De geuren kunnen een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld de gemoedstoestand van een persoon doordat zij deze bijvoorbeeld associeert met een negatieve ervaring uit het verleden. De geuren zouden ook een negatieve invloed kunnen hebben op astmatische personen of een allergische reactie kunnen opwerpen. Een te hoge intensiteit van de geuren kan door te hoge inspanning van de zintuigen tot hoofdpijn of ander licht lichamelijk letsel leiden. Dit laatste is kan globaal worden vergeleken met het luisteren naar te harde muziek. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en daarvoor is de Klant verplicht de installatie en goederen voorzichtig te testen, de intensiteit langzaam op te bouwen en bij (de schijn van) een negatieve invloed zich direct te onthouden van verder gebruik/waarneming. In dat geval adviseert Sense to Connect contact met haar op te nemen om verdere mogelijkheden te bekijken.
11. De installatiewerkzaamheden van Sense to Connect vormen geen kerntaak van haar bedrijfsvoering. Sense to Connect is kundig om de installatie in gebruikelijke omstandigheden gereed te maken voor gebruik, maar is bijvoorbeeld niet gespecialiseerd in elektrotechniek. Indien Meer installatiewerk nodig is dan enkel het monteren en eenvoudig aansluiten van de installatie, zal Sense to Connect niet gehouden zijn dit uit te voeren of onder haar rekening en verantwoordelijk te laten uitvoeren. Indien hier onverhoopt noodzakelijk aanleiding toe bestaat, zal Sense to Connect haar werkzaamheden opschorten totdat de Klant verdere voorbereidende werkzaamheden heeft getroffen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoort het niet tot de taak van Sense to Connect om gebreken op te merken, de ernst daarvan te beoordelen, bij oplevering als deskundige een werk op te nemen of over een werk directie te voeren dan wel anderszins bouwtoezicht te voeren. Sense to Connect is dan ook niet aansprakelijk uit hoofde van niet opgemerkte gebreken, fouten in de uitvoering door derden of een gebrekkig toezicht op die derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Sense to Connect. Werkzaamheden en/of te verlenen diensten voortvloeiend uit (technische) installatie worden uitgevoerd voor rekening en risico van de Klant.
12. In het geval de Klant geen gebruik van de goederen/installaties kan maken, komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering het gevolg is van omstandigheden die hoofdzakelijk Sense to Connect kan worden aangerekend.
13. Mocht Sense to Connect onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Sense to Connect gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de verzekeraar niet tot uitkering zou overgaan, tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%. Bij duurovereenkomsten betreft het de factuurbedragen over de afgelopen 6 maanden.
14. Aansprakelijkheid van Sense to Connect reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, lichamelijk letsel, immateriële schade of gederfde winst.
15. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Sense to Connect tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na levering.

9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sense to Connect geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Sense to Connect opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Sense to Connect onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Sense to Connect bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Sense to Connect bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Beëindiging van de overeenkomst

1. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, zoals de stelselmatige levering van navul-pakketten, kunnen te allen tijde tegen het einde van de maand worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.
2. De klant heeft het recht een overeenkomst van opdracht, niet zijnde een duurovereenkomst, op ieder moment te beëindigen. Bij eenzijdige beëindiging is de klant tenminste 25% van de overeengekomen hoofdsom aan onkosten verschuldigd of – indien dit bedrag hoger is- de daadwerkelijk gemaakte onkosten, geleden schade, verschuldigd loon of andere wettelijk geregelde vergoedingen. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan Sense to Connect kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat Sense to Connect de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.
3. Sense to Connect heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: Aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Sense to Connect is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan derden over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Sense to Connect.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Sense to Connect valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waaronder de (hoofd)vestigingsplaats van Sense to Connect valt.

12. Herroepingsrecht

1. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een Consument en indien de overeenkomst tevens niet in een fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
2. De Consument heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Consument heeft echter geen recht van herroeping in het geval de koop betrekking heeft op Goederen die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De Consument heeft evenmin een recht op herroeping in andere in art. 6:230o BW genoemde gevallen.
3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Consument in dezelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Goed fysiek in bezit krijgt.
4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Sense to Connect, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven onderaan deze algemene voorwaarden en die eveneens middels deze link is te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
5. De herroeping heeft binnen de daarvoor gestelde termijn plaatsgevonden indien de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument is verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die de Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de door de Consument gekozen levering anders dan de door Sense to Connect geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Sense to Connect op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, van Sense to Connect terug. Sense to Connect betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk met betaling in een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
7. Sense to Connect is gerechtigd de terugbetaling op te schorten tot het moment dat zij de Goederen heeft terugontvangen, of de Consument heeft aangetoond dat de Consument de Goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Sense to Connect zal de Goederen afhalen of de Consument dient de Goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Sense to Connect heeft medegedeeld, aan Sense to Connect retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn voor retourzending is voldaan als de Consument de Goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het gebruik van de Goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.

  • Categorie